Tag: Bất động sản công nghiệp

Bất động sản công nghiệp: "Industrial Resort" sẽ là xu thế 16/07/2020

Để đón nhận một cách tối đa cơ hội từ làn sóng KCN thì giải pháp KCN sinh thái hay còn gọi là “Indus- trial Resort” đảm bảo các yếu ...