Tag: Kỹ thuật

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ 16/06/2021

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Yên, Mũi Né...)

TRƯỞNG BAN / PHÓ BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ 16/06/2021

Trưởng ban/ Phó ban Quản lý vận hành tòa nhà (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Phú Yên, Mũi Né...)

TỔ TRƯỞNG / GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÒA NHÀ 16/06/2021

Làm việc tại: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Yên,...