Tag: trái phiếu Apec

Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Apec Group 18/05/2022

CTCP Tập đoàn Apec Group công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu 31/05/2022

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn APEC Group về việc thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu trong năm 2021 - 2022

Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu APEC Group 06/2022 21/06/2022

Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Apec Group trước hạn 03/08/2022

CTCP Tập đoàn Apec Group công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau