Tag: Tuyển dụng Apec

[APEC GROUP] THỰC TẬP SINH TÀI NĂNG 24/12/2019

Apec Group thiết lập chương trình thực tập thực chiến, nơi các thực tập sinh tài năng được lựa chọn sẽ tự định vị bản thân, xác định con đường ...