Tag: tuyển dụng

[APEC GROUP] THỰC TẬP SINH TÀI NĂNG 24/12/2019

Apec Group thiết lập chương trình thực tập thực chiến, nơi các thực tập sinh tài năng được lựa chọn sẽ tự định vị bản thân, xác định con đường ...

[HO] Chuyên gia Ban Set-up & Quản lý vận hành tòa nhà 25/05/2021

Tuyển dụng Chuyên gia Ban set-up & Quản lý vận hành tòa nhà

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ 16/06/2021

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Yên, Mũi Né...)

TRƯỞNG BAN / PHÓ BAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ 16/06/2021

Trưởng ban/ Phó ban Quản lý vận hành tòa nhà (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Phú Yên, Mũi Né...)

TỔ TRƯỞNG / GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÒA NHÀ 16/06/2021

Làm việc tại: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Yên,...

GIÁM SÁT AN NINH 29/07/2021

Tuyển dụng Giám sát an ninh tại Bắc Giang

KỸ SƯ TRƯỞNG VẬN HÀNH 08/10/2021

Tuyển dụng vị trí Kỹ sư trưởng vận hành